ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA TUPTUSIOWO NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Wnioski o przyjęcie do Przedszkola Publicznego TUPTUSIOWO  w dniach 01 – 29 marca 2024 r. Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonuje od godz. 08.00 – 01 marca 2024 r., natomiast wnioski można składać w przedszkolu w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola.

  1. Rekrutacja na rok szkolnych 2024/2025 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Formico (krakow.formico.pl) oraz w formie papierowej.
  2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz uchwałą nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).
  3. Rodzice mają prawo składania wniosków do dowolnej liczby przedszkoli, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne, w preferowanej przez siebie kolejności.
  4. Rekrutacja dotyczy kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

Terminarz rekrutacji:

· 01 – 29 marca 2024 r. –  składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola (do 05kwietnia 2023 r. przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających oświadczenia)

· 19  kwietnia 2024 r. godz. 10.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolu uczestniczących w rekrutacji. Ponadto rodzice, którzy podali we Wniosku o przyjęcie adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową.

· 22 kwietnia – 07 maja 2024 r. – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w  przedszkolu.

· 08 maja 2024 r. godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola).

Terminarz rekrutacji uzupełniającej:

· 20 maja – 03 czerwca 2024 r. –  składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola (do 02 czerwca 2024 r. przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających oświadczenia); składanie wniosków jedynie w formie papierowej.

· 19 czerwca 2024 r. godz. 10.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolu w rekrutacji uzupełniającej.

· 20 – 27 czerwca 2024 r. – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

· 28 czerwca 2024 r. godz. 10.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej

Zasady rekrutacji:

I. Dzieci zapisywane do Przedszkola Publicznego TUPTUSIOWO po raz pierwszy.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy wypełniają w formie elektronicznej, a następnie drukują i podpisują  Wniosek o przyjęcie. Osoby niemające dostępu do Internetu lub niewyrażające woli korzystania z elektronicznej formy rekrutacji mogą wypełnić Wniosek o przyjęcie odręcznie – formularze będzie można pobrać w przedszkolu biorącej udział w rekrutacji oraz na stronach serwisu rekrutacyjnego Formico (krakow.formico.pl).

Niezależnie od sposobu wypełnienia Wniosku o przyjęcie (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go złożyć w przedszkolu (wskazanemu przez rodziców jako pierwsze). Niezłożenie w terminie do 29 marca 2024 r. wypełnionego Wniosku o przyjęcie do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Uwaga:

Dzieci urodzone po 31.12.2021 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się o przyjęcie do przedszkoli od 1 września 2024 r., jeżeli przedszkole  będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

Dzieci spełniające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym 2024/2025  (tj. urodzone w 2018 r. lub wcześniej – jeżeli korzystają z odroczenia obowiązku szkolnego) przyjmowane są do przedszkoli w pierwszej kolejności jeżeli będzie wolne miejsce w grupie wiekowej.

Uwaga:

Rodzice dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych przed 1 stycznia 2018 r.) chcący zapisać dziecko do przedszkola lub kontynuować wychowanie przedszkolne ich dziecka, winni dołączyć do Wniosku o przyjęcie/ Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

W procesie rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do w postaci pisemnego oświadczenia trwa od 22 kwietnia do 07  maja 2024 r. Brak potwierdzenia woli uczęszczania tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

II. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w Przedszkolu Publicznym TUPTUSIOWO  nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie w terminie 16 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (tj. 19-29 lutego 2024 r.) Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

III. Dzieci zamieszkałe poza Gminą Miejską Kraków.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Miejską Kraków mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkola od 01 września 2024 r., jeżeli wybrane przedszkole będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami.

IV. Dzieci zmieniające przedszkole.

Dziecko zmieniające przedszkole, do którego obecnie uczęszcza, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego po raz pierwszy. W związku z tym, rodzice powinni wypełnić Wniosek o przyjęcie i złożyć go w przedszkolu pierwszego wyboru. Po zalogowaniu się na konto, dane osobowe dziecka będą już w systemie rekrutacyjnym. Rodzic wprowadza jedynie informacje o kryteriach oraz wybranych przedszkolach. Rodzice będą mogli uzyskać hasło do konta w przedszkolu, do którego aktualnie uczęszcza dziecko lub skorzystać z opcji „zapomniałem hasła” podając adres mailowy, który jest wykorzystywany do kontaktów z rodzicem przez przedszkole/ szkołę.

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane. Rodzic ma prawo wskazać dowolną liczbę przedszkoli, w preferowanej przez siebie kolejności (w tym przedszkole, do której obecnie uczęszcza dziecko).

Comments are closed.
Tuptusiowo I
Facebook Pagelike Widget
Tuptusiowo II
Facebook Pagelike Widget
Tuptusiowo III
Facebook Pagelike Widget
Banner
Banner text