ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA TUPTUSIOWO 2022/2023

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA TUPTUSIOWO

 NA ROK SZKOLNY 2022/2023

WAŻNE

Od 01 marca 2022 do 31 marca 2022 trwa rejestracja wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji. Jednym z jej elementów jest konieczność dostarczenia podpisanego wniosku do placówki pierwszego wyboru. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa, podpisane wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać ustalonych przez dyrektora przedszkola godzinach.

Wnioski o przyjęcie do Przedszkola Publicznego TUPTUSIOWO można składać  w dniach 01 – 31 marca 2022 r. Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonuje od godz. 8.00 – 01 marca 2022  r., natomiast wnioski w formie papierowej można składać w przedszkolu w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola.

  1. Rekrutacja na rok szkolnych 2022/2023 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Formico (krakow.formico.pl).
  2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).
  3. Rodzice mają prawo składania wniosków do dowolnej liczby przedszkoli, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne, w preferowanej przez siebie kolejności.
  4. Te same zasady rekrutacji obowiązują w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym tzw. oddziałach „0″).
  5. Rekrutacja dotyczy kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

Zasady rekrutacji:

I. Dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy wypełniają w formie elektronicznej, a następnie drukują i podpisują  Wniosek o przyjęcie. Osoby niemające dostępu do Internetu lub niewyrażające woli korzystania z elektronicznej formy rekrutacji mogą wypełnić Wniosek o przyjęcie odręcznie – formularze będzie można pobrać w przedszkolu oraz na stronach serwisu rekrutacyjnego Formico (krakow.formico.pl).

Niezależnie od sposobu wypełnienia  Wniosku o przyjęcie (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru (wskazanemu/wskazanej przez rodziców jako pierwsze/pierwsza). Niezłożenie w terminie do 31 marca 2022 r. wypełnionego Wniosku o przyjęcie do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Rodzice składają tylko jeden Wniosek o przyjęcie – do przedszkola pierwszego wyboru. Złożenie większej ilości Wniosków o przyjęcie do różnych przedszkoli – spowoduje zapisanie Wniosku tylko w tym przedszkolu, który jako pierwszy dokona jego akceptacji w systemie informatycznym. Możliwość wprowadzenia pozostałych Wniosków zostaje automatycznie zablokowana.

Uwaga:

Dzieci urodzone po 31.12.2019 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji elektronicznej. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się o przyjęcie do przedszkola od 01 września 2022 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

Dzieci spełniające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym 2022/2023 (tj. urodzone w 2016 r. lub wcześniej – jeżeli korzystają z odroczenia obowiązku szkolnego) przyjmowane są do przedszkola w pierwszej kolejności.

Rodziców dzieci spełniających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne składających wniosek o przyjęcie do tzw. oddziału „0″ („zerówki”) w szkole podstawowej prosimy o wskazanie również (na dalszych priorytetach) przedszkola. Pozwoli to na zapewnienie miejsca realizacji obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w wypadku nie uruchomienia oddziału „0″ (np. z powodu zbyt małej liczby chętnych).

Uwaga:

Rodzice dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych przed 1 stycznia 2016 r.) chcący zapisać dziecko do przedszkola lub kontynuować wychowanie przedszkolne ich dziecka, winni dołączyć do Wniosku o przyjęcie/ Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

W procesie rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia trwa od 25 kwietnia do 6 maja 2022 r. Brak potwierdzenia woli uczęszczania w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu.

II. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (tj. 21-25 lutego 2022 r.) Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

III. Dzieci zamieszkałe poza Gminą Miejską Kraków.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Miejską Kraków mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkola prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków od 01 września 2022 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole nadal dysponowało wolnymi miejscami.

IV. Dzieci zmieniające przedszkole.

Dziecko zmieniające przedszkole, do którego obecnie uczęszcza, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego po raz pierwszy. W związku z tym, rodzice powinni wypełnić Wniosek o przyjęcie i złożyć go w przedszkolu pierwszego wyboru. Po zalogowaniu się na konto, dane osobowe dziecka będą już w systemie rekrutacyjnym. Rodzic wprowadza jedynie informacje o kryteriach oraz wybranych przedszkolach. Rodzice będą mogli uzyskać hasło do konta w przedszkolu, do którego aktualnie uczęszcza dziecko lub skorzystać z opcji „zapomniałem hasła” podając adres mailowy, który jest wykorzystywany do kontaktów z rodzicem przez przedszkole/ szkołę.

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane. Rodzic ma prawo wskazać dowolną liczbę przedszkoli, w preferowanej przez siebie kolejności (w tym przedszkole, do której obecnie uczęszcza dziecko).

Comments are closed.
Tuptusiowo I
Facebook Pagelike Widget
Tuptusiowo II
Facebook Pagelike Widget
Tuptusiowo III
Facebook Pagelike Widget
Banner
Banner text