REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Informacje ogólne o rekrutacji 2022/2023

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego TUPTUSIOWO w Krakowie rozpocznie się w 01 marcu 2022 za pośrednictwem systemu elektronicznego http://krakow.formico.pl/ .

Rodzic, po wypełnieniu formularza elektronicznie w systemie http://krakow.formico.pl/ , powinien dostarczyć go do Przedszkola w godzinach ustalonych przez dyrektora w formie wydruku z podpisami rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

Przypominamy, iż z inicjatywy grupy Radnych Miasta Krakowa wprowadzone zostało nowe kryterium: Dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych (UCHWAŁA NR XXVI/599/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR LXVI/1650/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacynego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok 2022/2023:

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym02 – 31 marca 2022 r.23 maja – 01 czerwca 2022 r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola1 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowedo 01 kwietnia 2022 r.do 02 czerwca 2022 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych22 kwietnia 2022 r.21 czerwca
2022 r.
4.Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia.25 kwietnia – 06 maja 2022 r.22 – 28 czerwca 2022 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych09 maja
2022 r.
29 czerwca 2022 r.
Comments are closed.
Tuptusiowo I
Facebook Pagelike Widget
Tuptusiowo II
Facebook Pagelike Widget
Tuptusiowo III
Facebook Pagelike Widget
Banner
Banner text